Nieuws

Er is geen nieuws aanwezig

realisatie: HI-computers.nl

Historisch overzicht Chr. Muz. Ver. Crescendo

Het was op 12 mei 1926 toen 11 mensen de koppen bij elkaar staken en besloten om de muziekvereniging weer her op te richten, want er had al eerder een Chr. Muziekvereniging in Overdinkel bestaan. Wegens een te geringe deelname kon deze vereniging zich niet langer in stand houden.

De eerste tijd ging het niet zo best met Crescendo, maar ze bleef toch bestaan. Er werd door de leden veel werk verzet, vooral toen de heer Jan van Veen in hun midden kwam en de leden een half uur les gaf.

Al snel werd de heer W. Elferink bereid gevonden het dirigentschap op zich te nemen. In 1931 zag deze zich genoodzaakt hiermee te stoppen. Toen kwam de eerste dirigent Jan van Veen weer als dirigent bij Crescendo. Met zijn komst brak er een bloeitijd aan voor de vereniging. Hij is de man geweest die het korps van de 3e afdeling naar de vaandelafdeling heeft gebracht.

In de eerste 10 jaar van het bestaan zorgde de burgerij van Overdinkel ervoor dat de vereniging in het bezit kwam van een vaandel, uniformpetten en een paar lampen. Bij het 10-jarig bestaan in 1936 was de vereniging al uitgegroeid tot 32 leden.

Tijdens de oorlogsjaren heeft Crescendo, evenals alle andere verenigingen, het zeer moeilijk gehad. Toch wist men zich staande te houden.

In 1951, het jaar van het 25 jarig jubileum, is Crescendo in de vaandelafdeling terecht gekomen.

Foto historie 1 In 1952 konden er nieuwe uniformen worden aangeschaft terwijl de damesclub zorgde voor riemen en handschoenen. In 1954 bood de damesclub de vereniging witte tasjes aan om de marsen in op te bergen.

28 april 1956 was een belangrijke dag voor Crescendo, maar in het bijzonder voor de toenmalige voorzitter Koop Jonker. Op die dag ontving hij de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau, dit in verband met zijn 25-jarig voorzitterschap.

In 1961 bedankte Jan van Veen als dirigent. Hij was toen 73 jaar. Dit was een zware slag voor Crescendo omdat de heer van Veen 30 jaar de stuwende kracht achter de vereniging was geweest.

Het bestuur besloot contact op te nemen met het lid Albert Bakker. Deze trad op 15 juli 1961 bij Crescendo in dienst als dirigent. De jaren daarvoor was de heer Bakker reeds onderdirigent van de vereniging. De heer Bakker is opgegroeid binnen Crescendo. Als 9-jarige jongen meldde hij zich aan als lid.

De heer Bakker stond voor een moeilijke opgaaf. Negen weken na zijn aanstelling als dirigent moest er deelgenomen worden aan een zaalconcours te Waalwijk. Voor Crescendo was het de eerste keer dat men aan een zaalconcours deelnam. Er werd een 2e prijs behaald. In 1962 ging men wederom op concours. Nu te Haarlo in Gelderland en men behaalde met 108 punten een eerste prijs. Albert Bakker kreeg de dirigentenprijs toegewezen. Hiermee bewees de heer Bakker een ware opvolger van Jan van Veen te zijn.

In 1966, bij het 40-jarig jubileum, ontvingen wij een compleet nieuw instrumentarium lage stemming van het instrumenten comité. Het instrumentarium had toen een waarde van ƒ 27.000,-. 20 jaar later bij het 60-jarig jubileum kostte een compleet instrumentarium al ruim ƒ 125.000,-.
Tegenwoordig moet een muziekvereniging, afhankelijk van het aantal leden, toch al gauw rekenen op een bedrag van tussen de € 80.000,- en € 115.000,- ; een waar kapitaal.

In 1967 verleende Crescendo medewerking aan de internationale marathon te Enschede.

Op 30 november 1968 werd voorzitter Koop Jonker gehuldigd met zijn 40-jarig voorzitterschap. Koop vond het nodig dat er een nieuwe voorzitter kwam en legde daarom zijn functie neer. Als blijk van dank voor het vele werk door hem verzet werd hij benoemd tot erevoorzitter van Crescendo.

Foto historie 2 In 1969 nam de drumband deel aan een concours te Glanerbrug. Men behaalde met 113 punten een eerste prijs en tevens het hoogst aantal punten van dat concours. In 1970 en 1971 nam de drumband ook deel aan een concours en behaalde ook daar telkens een eerste prijs.

Tijdens het 45-jarig jubileum, in 1971, bood het drumbandcomité de vereniging het zogenaamde zomeruniform aan. Dit uniform werd dus, zoals de naam het al zegt, alleen gedragen bij mooi weer. Het bestond uit een broek, overhemd, stropdas en pet.

In 1972 kreeg de vereniging met een crisis te maken. De leden werden voor de keus gesteld om te stoppen met Crescendo of door te gaan. Dankzij de inzet van leden en bestuur is men deze inzinking weer te boven gekomen. Crescendo besloot tevens om vrijwillig te degraderen van de Vaandelafdeling naar de 4e afdeling van de KNF. Het werd voor Crescendo steeds moeilijker om zich te handhaven in de vaandelafdeling.

Nu de vereniging weer helemaal onder aan de muzikale ladder stond begon men aan een nieuwe opbouw. Het eerste jaar na de vrijwillige degradatie, 1973 dus, nam men alweer deel aan een concours. Men behaalde met 298 punten een 1e prijs en promotie naar de 3e afdeling.

In 1974 startte Crescendo met een jeugdorkest.

Foto historie 3 In 1975 behaalde men op een concours te Doetinchem een 1e prijs met 298 punten en promotie naar de 2e afdeling.

In 1976 werd het 50-jarig jubileum gevierd met o.a. een grote voorjaarsbeurs. In dat jaar heeft Crescendo ook een langspeelplaat opgenomen. Hieraan hebben 6 korpsen uit de gemeente Losser meegewerkt.

In dit jubileumjaar ontving men van de damesclub een nieuw vaandel en bood het echtpaar Verbeek-Krikke de gemeentevlag aan.

In hetzelfde jaar werd de Vriendenkring opgericht. Dit was een versmelting van de damesclub en de donateurs.

In 1977 zijn Koop Jonker en Jan Leeuw gehuldigd voor 50-jaar lidmaatschap.

Op 4 maart 1978 werd aan dirigent Albert Bakker eervol ontslag verleend. Zijn opvolger werd de heer Willem Loff.
In datzelfde jaar was Janus Bauknegt 50 jaar lid van de vereniging.

Op 27 april 1979 werd Janus Bauknegt onderscheiden met de zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

In 1981 is het drumbandcomité overgegaan in een aktiecomité en is Crescendo ook gestart met een blokfluitgroep.

In 1981 is de heer Menno Luiten beschermheer geworden van Crescendo. Tot aan zijn overlijden op 29 oktober 2000, hij was toen 76 jaar, is hij met zijn vrouw altijd nauw betrokken geweest bij het reilen en zeilen van de vereniging. Bestuur en leden zullen hun betrokkenheid bij Crescendo in dankbaarheid blijven herinneren.

Vanaf 1981 organiseert Crescendo elk jaar een weekendkamp voor de jeugdleden en geeft een informatieblad uit onder de naam “Kuierkrantie”.

Op 14 februari 1982 overlijdt de erevoorzitter Koop Jonker. Hij is 55 jaar lid geweest van Crescendo.

In 1982 promoveert het orkest naar de 1e afdeling harmonie van de KNF.

Op 10 maart 1984 wordt Henk Krikke gehuldigd voor 25 jaar bestuurslidmaatschap. Tijdens het 60-jarig jubileum in 1986 wordt hij onderscheiden met de zilveren medaille in de orde van Oranje Nassau.

In 1985 promoveerde het orkest naar de afdeling uitmuntendheid.

In 1986 werd het 60-jarig jubileum gevierd.

Op 28 april 1989 is de heer Rikus Doosje gehuldigd met de zilveren medaille in de orde van Oranje Nassau ter gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap.
Op 28 maart 1998 werd hij benoemd tot erelid. In 1999 werd hij gehuldigd met zijn 60-jarig lidmaatschap. Dit jaar (2008) is hij al 69 jaar lid; een mijlpaal bij Crescendo.
Tot grote vreugde van hemzelf en Crescendo is hij nog steeds spelend lid.

Op 9 april 2007 zette Crescendo haar stap op de ‘digitale snelweg’ met een eigen website.

…. deze historie wordt nog aangevuld met de jaren 1999 t/m 2006 ……..